Apelul „Profesionalizarea carierei didactice”

Apelul „Profesionalizarea carierei didactice”

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a lansat apelul non-competitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Vorbim despre Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe: Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Obiective Specifice ale Apelului „Profesionalizarea carierei didactice” sunt următoarele:

O.S.6.5. – Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare;

O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Scopul principal al apelului constă în acordarea unei finanțări nerambursabile, dedicată exclusiv implementării la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru normativ coerent și a unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică în sistemul educațional preuniversitar și prin înființarea sau restructurarea unor organisme sau instituții capabile să autoreglementeze, evalueze și certifice în domeniul carierei didactice.

CONTEXT
În România, formarea inițială a cadrelor didactice include și experiența practică de predare (practica pedagogică), dar aceasta cuprinde un număr relativ mic de ore.

În conformitate cu Legea educației naționale nr. 1 din 2011, cadrele didactice debutante trebuie să efectueze un stagiu de practică de predare de un an, înainte de a se putea înscrie la examenul de definitivat, pentru a deveni cadre didactice cu drept de practică. Mai multe detalii aici: https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-ghidul-profesionalizarea-carierei-didactice/

Grupul țintă eligibil este format din următoarele categorii:

  • Personal didactic din învățământul preuniversitar;
  • Experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit;
  • Personal de sprijin și auxiliar din școli;
  • Echipa managerială la nivelul școlii;
  • Manager școlar.

Ghidul solicitantului poate fi accesat aici: